Descripció de recursos assistencials

SVB (Suport Vital Bàsic)

Ambulàncies destinades a proporcionar atenció sanitària inicial i suport vital bàsic. Classe B.
Dotació: dos tècnics/ques en emergències sanitàries.