Descripció de recursos assistencials

SAMU (Servei d'Ajuda Mèdica Urgent)

Ambulàncies medicalitzades que proporcionen suport vital avançat. Classe C.

Dotació: metge/essa SAMU, infermeria SAMU i tècnic/a en emergències sanitàries.