Protecció de dades Web SESCV

La informació personal recollida en aquest formulari té com a finalitat registrar els comentaris o suggeriments realitzats per persones físiques; aquesta bústia de comentaris i suggeriments serà considerat pel Servei d'Emergències Sanitàries de la Comunitat Valenciana (SESCV) per a la seua valoració i millora del servei, amb l'objectiu de tindre un canal de comunicació de les persones amb aquest.

El responsable del tractament de les dades és la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, entitat de la qual depén el SESCV, davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, oposició i no elaboració de perfils.

Les dades personals facilitades en aquest formulari es guarden durant el temps necessari per a complir amb la finalitat del tractament i determinar les accions que es puguen derivar d'aqueixa finalitat. Aquestes dades no són cedits a tercers ni transferits a nivell internacional, només els gestionarà el SESCV.